වකුගඩු රෝගීන්ට බදුල්ල මහ රෝහලේ පරිතාන කාණ්දුපෙරන ඒකකයක්

වකුගඩු රෝගීන්ට බදුල්ල මහ රෝහලේ පරිතාන කාණ්දුපෙරන ඒකකයක්

බදුල්ල පළාාත් මහ රෝහලේ වකුගඩු අකර්මණය වු රෝගීන්ට රුධිර කාන්දු පෙරණ ඒකකයක් වෙනුවට පරිතාන කාන්දු පෙරණ Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis ඒකකයක් බදුල්ල පළාත් මහ රෝහලේ ස්ථාපිත කර ඇත. වැඩි විස්තර පහත සදහන් කර ඇත.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website