Mental Health Exibition

Mental Health Exibition

2019 ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය දිනයට සමගාමීව සුවපත් මනසක් සුරකිමු ජීවිතයක් යන මැයෙන් දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රදර්ශණයක් ඔක්තෝබර් මස 10 හා 11 දිනවල බදුල්ල පළාත් මහ රෝහගේ මානසික සුවතා ඒකකයේදී පැවැත්වුන අතර ඒ සදහා පාසල් ළමුන් මෙන්ම විශාල ජනතාවක් සහභාගී විය. මෙම ප්‍රදර්ශණ වැඩසටහන බදුල්ල පළාත් මහ රෝහලේ මානසික සුවතා ඒකකය මගින් සංවිධානය කරන ලදි.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website