International Nurses Day – 2018

International Nurses Day – 2018

මෙවර ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය 2018 ජුනි මස 10 වන දින ජ්‍යෙෂ්ඨ විශ්ව විද්‍යාල කථිකාචාර්ය හා ප්‍රවීන රංගධර ජයලාල් රෝහල මහතාගේ දේශණයකින් සමන්විතව ඉතාවර්ණවත් අයුරන් රෝහල් නව ශ්‍රවනාගාරයේදී සිදු කෙරෙනි

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website