ලෝක දියවැඩියා දිනය

ලෝක දියවැඩියා දිනය

නොවැම්බර් 14 දිනට යෙදුන ලෝක දියවැඩියා දිනයට සමගාමීව බදුල්ල පලාත් මහ රෝහල් බෝ නොවන රෝග ඒකකය මගින් සංවිධානය කරන ලද සුවබර පාගමන හා බෝ නොවන රෝග හදුනා ගැනීමේ වෛද්‍ය සායනයේ විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක්

 

 

 

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website